Radio Deewana

Radio Deewana ରେଡ଼ିଓ ଦୀୱାନ... (ଶୁନ ଲେ ହେବ ପାଗଳ ଦୀୱାନା) Live

Channel Banner

Recently Played

Gallery

About Us

India 1st Sambalpuri InterNet Radio Channel *!!* ଥରେ ତ ଶୁନିଦେଖ *!!* ଶୁନେକରି ଆସିଛେ ସବୁବେଲେ ନୁଆ ନୁଆ ଗୀତ ... ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଓଡ଼ିଆ ସାଂଗେ ନାଗପୁରୀ ଗୀତ୍...

click here
click here